Komunikat dyrektora w związku z przedłużeniem kształcenia zdalnego

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile dotyczący przedłużenia nauki zdalnej oraz zmiany organizacji pracy szkoły:

1. Nauka zdalna na platformie będzie kontynuowana do 3 stycznia 2020 r.

2. Organizacja kształcenia praktycznego.

"Wraca kształcenie praktyczne Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r."

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

3. Zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej zmieniony został termin wystawienia ocen semestralnych. Nowy termin wystawienia ocen: 28 stycznia 2020 r.