Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Informuję o możliwości składania wniosków  o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów  szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych  i studentów uczelni zameldowanych na stałe na terenie województwa Wielkopolskiego. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym.
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01.
3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego.
5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia.
6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do 25 września 2019 r.

Regulamin, wnioski i załączniki:  https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym.

Proszę o zgłaszanie się z wnioskami do pedagoga - Danuty Wolny.