Stowarzyszenie „Klasa policyjna w Pile”

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 11 lutego 2010 r.

REGON: 301354699
NIP: 7642637412
KRS: 0000348611

Celami Stowarzyszenia są:

1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile..
2. Propagowanie idei poszanowania prawa i porządku publicznego.
3. Wspieranie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży szkolnej.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
5. Działanie na rzecz bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.
6. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej.
7. Wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych oraz w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych.
8. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi.
9. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i szkołami.
10. Pomoc socjalna dla młodzieży szkolnej.
11. Wspieranie edukacji młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje m in. poprzez:

1. Organizowanie konkursów, turniejów, wycieczek, obozów, zawodów sportowych, imprez artystycznych.
2. Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, prelekcji.
3. Organizowanie zajęć dydaktycznych dla młodzieży.
4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji i darowizn niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działalność Stowarzyszenia.
6. Współpracę z organami władzy instytucjami i organizacjami, których działalność może wesprzeć realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.                                                                       
8. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes - Rewolińska Hanna
Wiceprezes - Kasprowicz Dorota Agnieszka
Wiceprezes - Skrzeszewski Zenon
Członek Zarządu - Fonrath-Korpal Bożena
Sekretarz - Woźniak Anna Maria
Skarbnik - Jasińska Mieczysława