Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 24 marca 2017 r.

REGON: 366861900
NIP: 7642678859
KRS: 0000670021

Nr Konta: 63 1090 2590 0000 0001 3526 7400

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno - sportowej, opiekuńczej, zdrowotnej i profilaktycznej, w szczególności w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego, w tym uczniów, ich rodzin i opiekunów prawnych, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 11 lutego 2010 r.

REGON: 301354699
NIP: 7642637412
KRS: 0000348611

Celami Stowarzyszenia są:

1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile..
2. Propagowanie idei poszanowania prawa i porządku publicznego.
3. Wspieranie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży szkolnej.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
5. Działanie na rzecz bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.
6. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej.
7. Wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych oraz w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych.
8. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi.
9. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i szkołami.
10. Pomoc socjalna dla młodzieży szkolnej.
11. Wspieranie edukacji młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziennik elektroniczny

Podręczniki 2020/2021

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza