Stowarzyszenie "Teatralna 1"

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 24 marca 2017 r.

REGON: 366861900
NIP: 7642678859
KRS: 0000670021

Nr Konta: 63 1090 2590 0000 0001 3526 7400

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno - sportowej, opiekuńczej, zdrowotnej i profilaktycznej, w szczególności w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego, w tym uczniów, ich rodzin i opiekunów prawnych, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,
2) opracowywanie i wdrażanie programów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
3) inspirowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,
4) prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
5) organizowanie spotkań z psychologami, pedagogami, doradcami zawodowymi, lekarzami i innymi specjalistami,
6) propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
7) prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania,
8) organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno - edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych oraz społeczno - zawodowych,
9) promowanie nowych technologii edukacyjnych i innowacyjnej metodyki nauczania,
10) organizowanie turystyki i wypoczynku,
11) pomoc finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,
12) pozafinansowe wspieranie rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
13) współpracę z instytucjami, placówkami i organizacjami mogącymi wspierać działalność Stowarzyszenia,
14) propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez radio, telewizję, prasę, Internet,
15) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia,
16) organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej i promocyjnej,
17) prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych,
18) współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania,
19) organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań oraz innych form pracy edukacyjnej w kraju i za granicą,
20) organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,
21) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
22) działanie na rzecz integracji europejskiej,
23) aktywizowanie rodziców do współpracy ze Stowarzyszeniem,
24) pozyskiwanie sprzętu sportowo - rekreacyjnego, środków i pomocy dydaktycznych,
25) modernizowanie bazy szkoły,
26) współpracę z absolwentami szkoły,
27) przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes - Rewolińska Hanna
Członek Zarządu - Hanak Beata
Członek Zarządu - Jasińska Mieczysława
Członek Zarządu - Brzozowski Leszek

Dziennik elektroniczny

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza