Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów Szkoły.

Samorząd reprezentuje interesy całej społeczności uczniowskiej, przedstawiając dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących uczniów i szkoły.

Szkolny Klub Wolontariatu „Zawsze pomocni” wzbogaca życie uczniów o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych, dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi oraz uczy jak zarządzać swoim wolnym czasem.

Bractwo Logistyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych. Bractwo tworzy młodzież, która pragnie poszerzyć wiedzę z zakresu zapasów i magazynowania, transportu i spedycji, zagadnień logistycznych, planowania logistycznego, ekonomiki logistyki oraz wielu innych pojęć i zadań związanych z logistyką.