Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

10.01.2020 r. - część pisemna dla uczniów w zawodzie technik logistyk
09.01.2020 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik logistyk

Termin ogłoszenia wyników: 20.03.2020 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020 r. - 22 maja 2020 r.

23.06.2020 r. - część pisemna dla uczniów w zawodzie technik logistyk i sprzedawca
24.06.2020 r. - 09.07.2020 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie sprzedawca
22.06.2020 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik logistyk

Termin ogłoszenia wyników: 28.08.2020 r.

OKE Poznań - Egzamin zawodowy "nowy"

EGZAMIN CZELADNICZY

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny odbywa się w części pisemnej i części ustnej.

Terminy egzaminów ustala izba rzemieślnicza.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu - Egzamin czeladniczy