Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2017

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń - luty 2021)

Część pisemna 12 stycznia 2021 r. - klasa IVaT, IV bT

Część praktyczna

Model „d” 11 stycznia 2021 r. - klasa IVaT, IV bT

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
styczeń - luty 2021 - 31 marca 2021 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla
absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. - 28 maja 2021 r.

Sesja 2. 2021 Lato (czerwiec - lipiec 2021)

Część pisemna 22 czerwca 2021 r. - klasa III w (sprzedawca, drukarz, introligator)

Część praktyczna

Model „w” 23 czerwca – 8 lipca 2021 r. - klasa III w (sprzedawca, drukarz, introligator)

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
czerwiec – lipiec 2021 - 31 sierpnia 2021 r.

OKE Poznań - Egzamin zawodowy Formuła 2017

EGZAMIN CZELADNICZY

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny odbywa się w części pisemnej i części ustnej.

Terminy egzaminów ustala izba rzemieślnicza.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu - Egzamin czeladniczy