Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

11.01.2018 r. - część pisemna dla uczniów klasy IV a T i IV b T
10.01.2018 r. - część praktyczna dla uczniów klasy IV a T i IV b T

Termin ogłoszenia wyników: 23.03.2018 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r. - 25 maja 2018 r.

19.06.2018 r. - część pisemna dla uczniów klasy II l T, III l T, III w (gr. sprzedawców)
22.06.2018 r. - 04.07.2018 r. - część praktyczna dla uczniów klasy III w (gr. sprzedawców)
26.06.2018 r. - część praktyczna dla uczniów klasy II l T i III l T

Termin ogłoszenia wyników: 31.08.2018 r.

OKE Poznań - Egzamin zawodowy "nowy"

EGZAMIN CZELADNICZY

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny odbywa się w części pisemnej i części ustnej.

Terminy egzaminów ustala izba rzemieślnicza.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu - Egzamin czeladniczy