poniedziałek, 23 wrzesień 2019 Uczeń

Uczniowie klas wielozawodowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania w szkole branżowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej w Powiatowym Centrum Edukcji w Pile lub w szkole. Zatrudnianie młodocianego pracownika reguluje Kodeks pracy (Dział IX).

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 1636).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

Uprawnienia do szkolenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sparwie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391).

Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitorze Polskim" za ostani miesiąc poprzedniego kwartału) i wynosi:

- w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%,

- w drugim roku nauki nie mniej niż 6%,

- w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%.

Programy nauczania dla zawodu dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji - link do programów

Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

04.05.2020 r. - język polski
05.05.2020 r. - matematyka
06.05.2020 r. - język angielski
12.05.2020 r. - język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

10.01.2020 r. - część pisemna dla uczniów w zawodzie technik logistyk
09.01.2020 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik logistyk

Termin ogłoszenia wyników: 20.03.2020 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020 r. - 22 maja 2020 r.

23.06.2020 r. - część pisemna dla uczniów w zawodzie technik logistyk i sprzedawca
24.06.2020 r. - 09.07.2020 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie sprzedawca
22.06.2020 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik logistyk

Termin ogłoszenia wyników: 28.08.2020 r.

OKE Poznań - Egzamin zawodowy "nowy"