poniedziałek, 23 wrzesień 2019 Uczeń

Uczniowie klas wielozawodowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania w szkole branżowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej w Powiatowym Centrum Edukcji w Pile lub w szkole. Zatrudnianie młodocianego pracownika reguluje Kodeks pracy (Dział IX).

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 1636).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

Uprawnienia do szkolenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sparwie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391).

Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitorze Polskim" za ostani miesiąc poprzedniego kwartału) i wynosi:

- w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%,

- w drugim roku nauki nie mniej niż 6%,

- w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%.

Programy nauczania dla zawodu dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji - link do programów

Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

04.05.2021 r. - język polski
05.05.2021 r. - matematyka
06.05.2021 r. - język angielski
13.05.2021 r. - język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2017

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń - luty 2021)

Część pisemna 12 stycznia 2021 r. - klasa IVaT, IV bT

Część praktyczna

Model „d” 11 stycznia 2021 r. - klasa IVaT, IV bT

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
styczeń - luty 2021 - 31 marca 2021 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla
absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. - 28 maja 2021 r.

Sesja 2. 2021 Lato (czerwiec - lipiec 2021)

Część pisemna 22 czerwca 2021 r. - klasa III w (sprzedawca, drukarz, introligator)

Część praktyczna

Model „w” 23 czerwca – 8 lipca 2021 r. - klasa III w (sprzedawca, drukarz, introligator)

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
czerwiec – lipiec 2021 - 31 sierpnia 2021 r.

OKE Poznań - Egzamin zawodowy Formuła 2017