Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

06.05.2019 r. - język polski
07.05.2019 r. - matematyka
08.05.2019 r. - język angielski
14.05.2019 r. - język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

10.01.2019 r. - część pisemna dla uczniów w zawodzie technik logistyk
09.01.2019 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik logistyk

Termin ogłoszenia wyników: 22.03.2019 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r. - 24 maja 2019 r.

18.06.2019 r. - część pisemna dla uczniów w zawodzie technik logistyk i sprzedawca
21.06.2019 r. - 04.07.2019 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie sprzedawca
17.06.2019 r. - część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik logistyk

Termin ogłoszenia wyników: 30.08.2019 r.

OKE Poznań - Egzamin zawodowy "nowy"

Szkolny Klub Europejski zajmuje się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez:

- poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego kraju i regionu
- zdobywanie i szerzenie informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej
- organizowanie spotkań członków klubu
- działalność informacyjną
- tworzenie gazetek tematycznych
- poszerzanie wiedzy - organizowanie konkursów na temat państw członkowskich UE
- organizowanie uroczystości europejskich w szkole