"Teatralna stawia na zawodowców"

"Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0040/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-04-01 - 2021-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 840 903,99 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 714 768,39 zł
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”.
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 147 uczniów (80K) i 6 nauczycieli (5K ) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w skład którego wchodzą uczniowie Technikum nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem objętych zostanie 164 Uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer 40 U, drukarz 12 U, technik logistyk 100U oraz sprzedawca 12U, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i oczekiwania regionalnego rynku pracy, realizowany przy współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie od 04.2019 do 12.2021 r.

Projekt polega na:
- zorganizowaniu staży/praktyk dla uczniów,
- zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistyczny realizowanych we współpracy z otoczeniem społ. - gosp. dla uczniów,
- doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy,
- zorganizowanie szkoleń/kursów dla nauczycieli  również w kierunkach wprowadzanych w ramach modernizacji oferty kształcenia (nowy kierunek - technik grafiki i poligrafii cyfrowej),
- uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły.

 Planowane efekty projektu:
- wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji uczniów objętych wsparciem poprzesz szkolenia, staże, praktyki czy kursy,
- wzrost kompetencji nauczycieli objętych wsparciem,
- doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA

ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWYCH W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY WŁAŚCIWE DLADANEGO ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-04-01 - 2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE

Planuje się doposażenie pracowni fryzjerskiej:
- 1 aparat do diagnozowania włosów,
- 1 aparat do dezynfekcji,
- 1 laptop,
- 1 projektor,
- maszynki elektryczne do strzyżenia 4 szt.,
- maszynki konturowe 3 szt.,
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym zgodnym z wymaganiami w nauce zawodu oraz egzaminacyjnymi, ponadto: oprogramowanie antywirusowe, pakiet programów biurowych 4szt.,
- 1 nawilżacze do włosów ozonowy,
- główka fryzjerska ze statywem 4 szt.,
- nożyczki fryzjerskie 12 szt.,
- kufry fryzjerskie 4 szt.,
- wagi fryzjerskie 2 szt.,
- 1 drukarka wielofunkcyjna.
- Pre Style Ergo, śruba Vario, 6.0” 8 szt.,
- nożyczki degażówki Pre Style Ergo 5.5' P, stal polerowana, śruba Vario-Plus, 8 szt.,
- lampa pierścieniowa LED średnica lampy: ok. 50 cm,
- aparat fotograficzny z obiektywem do sesji zdjęciowych,
- mikroskop,
- trychokamera,
- koła do analizy kolorystycznej.

ZADANIE 2. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK (N) KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-04-01 - 2020-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE

Mając na względzie plan rozwojowy szkoły, a także potrzeby zgłaszane przez nauczycieli i otoczenie społ.-gospodarcze szkoły, w ramach projektu przewidziano realizację kursów:
1. Kurs grafiki komputerowej (Elementy grafiki komputerowej).
2. Szkolenie z oprogramowania dotyczącego systemów nawigacji i wyznaczania tras.

ZADANIE 3. STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK N KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-09-01 - 2021-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych, nauczyciele będą mogli wprowadzić w proces nauczania w ramach podstawy programowej dodatkowe aspekty, a przede wszystkim uzupełnić braki kadrowe na nowo otwartym kierunku kształcenia zawodowego.
Wiedza/kwalifikacje i umiejętności osiągnięte przez nauczycieli zostaną wykorzystane w celu modyfikacji i rozszerzenia programu nauczania o dany zakres merytoryczny i efektywnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. Po ukończeniu wsparcia nauczyciele otrzymają dyplomy potwierdzające podniesienie kwalifikacji.

ZADANIE 4. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-07-01 -2021-09-01
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania.

Uczniowie wyrażając chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z wykorzystywaniem posiadanej wiedzy w praktyce. Staże zawodowe zwiększają ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływają na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole. Nawet jeżeli młody człowiek nie zostanie po zakończonym stażu zawodowy zatrudniony w danej firmie, takie doświadczenie z pewnością zwiększy jego szanse na podjęcie pracy. Staż jest szansą zdobycia pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, nierzadko bardzo wartościowych, które mogą stać się przepustką do stałej pracy.

ZADANIE 5. KURSY Z SYSTEMU ZINTEGROWANEGO OBEJMUJĄCY DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (ZAKRES SPEDYCYJNY I MODUŁ PRODUKCJI) DLA UCZNIÓW/UCZENNIC TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-09-01 - 2020-02-29
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE.

Ramowy program kursu:
1. Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie.
2. Zarządzanie danymi zakupowymi.
3. Definiowanie dostawców. Walidacja dostawców.
4. Przyjęcia towarów.
5, Różne typy produkcji.
6. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu.
7. Zarządzanie magazynem.

ZADANIE 6. SZKOLENIE Z OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCEGO SYSTEMÓW NAWIGACJI I WYZNACZANIA TRAS DLA UCZNIÓW/UCZENNIC (U) TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-09-01 - 2020-02-29
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE.

Ramowy program kursu:
Zajęcia teoretyczne
1. Mapa jako rzut terenu, symbole i skala, orientacja.
2. Kompas, bieguny, azymut, wysokościomierz - zasada działania, zakres błędu, kalibracja, sposoby wykorzystania w nawigacji.
3. Przygotowanie trasy: azymut na odległość i azymut do wysokości.
4. Orientacja mapy, wyznaczanie azymutu w terenie, określanie swojego położenia.
5. Poruszanie się po wyznaczonej trasie: azymut na odległości, azymut do wysokości.
Zajęcia praktyczne
1. Przygotowanie tras w komputerze z wykorzystaniem programu do nawigacji, archiwizacja działań.
2. Zapis śladu, powrót po śladzie, zapis punktu, powrót do punktu, poruszanie się po trasie.
3. Zajęcia teoretyczne: omówienie śladów z terenu, archiwizacja śladów w chmurze.

ZADANIE 7. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC U SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE SPRZEDAWCA.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-09-01 -2020-02-29
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE

W ramach zadania wsparciem objętych zostanie 12 U (10K) poprzez uczestnictwo w kursach:
- kurs z obsługi programu kompleksowo wspomagającego obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach,
- kurs z obsługi i programowania kasy fiskalnej,
- kurs z obsługi klienta i technik sprzedaży.

ZADANIE 8. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNICZNEGO DLA UCZNIÓW/UCZENNIC U TECHNIKUM KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-04-01 - 2021-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po zrekrutowaniu uczestników kursu i przeanalizowaniu potrzeb i możliwości.

Program kursu:
- transport, spedycja, dystrybucja i kooperacja z dostawcami w łańcuchach dostaw,
- logistyka systemów prod.usługowych oraz przepływ mat.,
- systemy magazynowania i utrzymywania zapasów,
- elektroniczna gospodarka,
- usługi logistyczne, outsourcing,
- techniki sporządzania dok. jak: oferta, e-mail, notatka służbowa, opis , list, itp.,
- umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej: wykresy, diagramy, opisy techniczne, plany przestrzenne itp.,
- umiejętność prowadzenia negocjacji oraz dyskusji na tematy związanie z logistyką przedsiębiorstw, procesami biznesowymi i gospodarczymi,
- powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.

ZADANIE 9. SZKOLENIE "NOWOCZESNY FRYZJER W CYFROWYM ŚWIECIE" DLA UCZNIÓW/UCZENNIC  ORAZ NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAWODZIE FRYZJER.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-09-01 - 2021-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE

W ramach zadania wsparciem objętych zostanie nauczyciel oraz 40 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer, którzy wezmą udział w następujących szkoleniach:

1. Szkolenie Cięcie damskie, nowoczesne cięcia damskie wykonywane na modelkach i główkach.
2. Szkolenie: Doczepianie włosów 4 metody.
3. Relacje z klientami w mediach internetowych, sesja zdjęciowa, pokaz mody.
4. Trychologia.
5. Koloroskopia.

ZADANIE 10. KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W PRACY ZAWODOWEJ) DLA UCZNIÓW/UCZENNIC SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W ZAWODZIE DRUKARZ.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2020-01-01 - 2021-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po zrekrutowaniu uczestników kursu i przeanalizowaniu potrzeb i możliwości
 
Ramowy program kursu:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej.
2. CorelDraw.
3. Photoshop.

ZADANIE 11. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE LUB KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC  TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK.

OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2020-01-01 2021-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE

W ramach zadania planuje się objęcie wsparciem 30 uczniów  kształcących się w zawodzie technik logistyk, którzy uzyskają dodatkowe kompetencje zawodowe:
- kurs z obsługi platform transportowych,
- kurs na operatora wózka widłowego.

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza