Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość

„Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

       

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona! W załączniku lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Od 2 stycznia 2017 r. trwają rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Jest to ważny element rekrutacji do projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”. Dwudziestu uczniów zmaga się z rozmowami kwalifikacyjnymi w języku angielskim.

Rekrutacja uczestników projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość" prowadzona jest od 12.12.2016 r. do 13.01.2017 r. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice klas II i III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile kształcący się w technikum w zawodzie logistyk.