Rozwiń skrzydła kariery

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Działania w ramach Osi Priorytetowej: Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży. Projekt skierowany jest do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer i sprzedawca oraz uczniów technikum w zawodzie technik logistyk. Projekt obejmie również nauczycieli kształcenia zawodowego, dla których zaplanowane zostały kursy i szkolenia. W ramach projektu zostaną zrealizowane płatne miesięczne staże zawodowe dla uczniów technikum u pracodawców z branży logistycznej, specjalistyczne kursy i szkolenia oraz wyposażenie pracowni dla kierunku kształcenia technik logistyk.

Gościliśmy wczoraj w szkole zespół zarządzający projektem "Rozwiń skrzydła kariery".

Trwa rekrutacja na formy wsparcia dla zawodu sprzedawca w ramach projektu "Rozwiń skrzydła kariery".

Trwa rekrutacja na formy wsparcia dla zawodu technik logistyk w ramach projektu "Rozwiń skrzydła kariery".