Zawiadomienie o wyborze oferty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy zadania: Realizacja wyjazdu w ramach projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość", zapytanie ofertowe nr 3/2017 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: F.H.U Wojciech Kiełbowicz ul. Słowackiego 7, Piła 64-920.

Cena oferty brutto wynosi: 20 300,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

1. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert.