Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile  w ramach projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

Dotyczy Projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” (POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024898) realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.