PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Image

Uczniowie klas wielozawodowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania w szkole branżowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile lub w szkole. Zatrudnianie młodocianego pracownika reguluje Kodeks pracy (Dział IX).

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 1636).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

Uprawnienia do szkolenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391).

Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitorze Polskim" za ostani miesiąc poprzedniego kwartału) i wynosi:

- w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%,

- w drugim roku nauki nie mniej niż 6%,

- w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%.

Programy nauczania dla zawodu dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji - link do programów

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image